Zajímá Vás na čem pracuji?

Přihlaste se k odběru novinek.

Sledujte aktuální informace na sociálních sítích.

©2019  Andrea Jašková Architekt

Polomská stodola

Společenské centrum 

ve Velké Polomi

 

Zadáním studie bylo vytvoření nové koncepce areálu bývalé Mateřské školy ve Velké Polomi, která svou funkci již delší dobu neplní. Namísto původní školky by mělo vzniknout společenské centrum obce, které se stane místem setkávání všech generací. Je to prostor pro seberealizaci dětí, mládeže, maminek s dětmi či důchodců a jejich vzájemnou interakci. Vznikne tak živé místo s bohatým programem pro všechny.

 

Studie zachovává a využívá stávající objekty nebo jejich funkční části s ohledem na zachování charakteru místa. Budovy a celý prostor pouze očišťuje a zjednodušuje a doplňuje do uzavřeného tvaru. Ten je lemován zastřešeným chodníkem a jednotlivé objekty tak lze procházet "suchou nohou". Vzniká zde vnitřní dvůr s dominujícím stromem, který se stává předprostorem pro navazující komunitní zahradu.

Dvůr jako živý prostor

 

Do prostoru společenského centra se vchází vstupní branou, od které se odvíjí zastřešení ochozu, který propojuje jednotlivé objekty. Ten vymezuje vnitřní dvůr mezi domy. V jeho těžišti stojí strom, dvůr je centrum dění, je živým místem určeným k pobytu i aktivitám. 

Ze dvora se vstupuje do jednotlivých budov, které převážně zůstaly zachovány ve své původní podobě.

 

Na stodolu navazuje novostavba letního domku, který pokračuje v linii původní stodoly a hmotově tak uzavírá areál. Stavby jsou vzájemně propojeny vnitřními průchody i krytým ochozem. Výšky podlah ve všech budovách jsou sjednoceny a vzniká tak bezbariérově přístupný prostor pro maminky s dětmi, důchodce i handicapované. Toto řešní má své výhody také v letních měsících, kdy lze objekty otevřít do dvora a vytvořit tak kontinuální prostor pro nejrůznější aktivity.

Vesnický charakter

Původní hmoty domů jsou upravovány velice citlivě se snahou zachovat genia loci. Také použité materiály reagují na místní lidovou architekturu a snaží se zapadnout do celkového kontextu. Proiritou je použití kvalitních a nadčasových materiálů, které umí stárnout a zároveň mají dlouhou životonost a mohou nenásilně poukázat na význam areálu v rámci vesnice a stát se přirozeným symbolem obce.

Cílem je navázat na původní strukturu, zapadnout do okolí, vytvořit moderní a živé prostředí bez snahy exhibovat. Jednoduchá a jasná struktura, flexibilní prostory, které lze přizpůsobovat změnám funkcí, kvalitní materiály a propojení s přírodou s cílem trvale udržitelného rozvoje areálu.

Dvorky a zahrady

Předprostor před domem je bez oplocení, nabídnut veřejnosti jako prostor k odpočinku, svou otevřeností a přístupností je pozvánkou do areálu pro všechny občany. Část venkovního předprostoru je také oplocena a slouží převážně pro maminky s dětmi. Předzahrádka je tedy aktivním prostorem, dvůr se stromem pak propojuje tato místa se zahradou, která navazuje na areál v blízkosti stodol.

 

Zahrada v severní části areálu je rozčleněna na jednotlivé zóny od komponované zahrady s herními prvky a malým amfiteátrem, přes užitkovou zahradu až po volně pojatou zahradu, sloužící převážně k odpočinku nebo pro sezónní akce.

KLIENT / Město Velká Polom

AUTOR / Andrea Jašková

ROK / 2016